website templates

Proč je Výkonná rada přesvědčena, že Světové skautské jamboree v Česku není dobrý nápad

únor 2019 / zveřejněno na Skautské křižovatce

Záměr uspořádat v Česku v roce 2031 Světové skautské jamboree je na první pohled velkolepý nápad a originální výzva. Druhý pohled už ale tak jednoduchý není, zvlášť, když si položíme otázku, která má stát vždy na začátku. Otázku „Proč bychom to měli dělat?“. Výkonná rada je přesvědčena, že záměr pořádat Světové skautské jamboree v Česku má dvě podstatné slabiny. Nepřispívá k řešení skutečných výzev, před kterými skauting v Česku v současnosti stojí, a hrozí od nich odvrátit pozornost i zdroje.

Záměr uspořádat v roce 2031 Světové skautské jamboree v Česku se viditelnou komunikací dostal do povědomí mnohých skautek a skautů. Stále častěji se k Výkonné radě dostávají, z Česka i zahraničí, dotazy, je-li tento záměr záměrem organizace. Dovolujeme si uvést, že se nejedná o záměr s podporou ústředních orgánů, tedy Náčelnictva nebo Výkonné rady (ostatně ani o ni nebylo požádáno), a níže vysvětlit, proč Výkonná rada tento záměr naopak pokládá za možné ohrožení pro zdravý rozvoj skautingu v zemi

Skupina dobrovolníků kolem projektu nazvaného „Svojsíkův sen“ pořádá inspirativní setkání, směřuje svou energii do vzdělávání potenciálních pořadatelů velkých skautských akcí a v neposlední řadě chce iniciovat konání Světového skautského jamboree v Česku.

Vzdělávání pořadatelů velkých akcí je něco, co Junáku – českému skautu do budoucna může pomoci naplňovat týmy celostátních akcí, týmy Elixírů, Obroků, HelpDesků, Navigamů, ale i Národních jamboree a dalších akcí. Výkonná rada tuto aktivitu velmi oceňuje a děkuje za ni. Nikoli poprvé.

Náš pohled na záměr uspořádat v Česku Světové skautské jamboree je ale zcela odlišný. Světové Jamboree je akcí naprosto mimořádného rozsahu, pro většinu členek a členů Junáka - českého skauta těžko představitelnou, uvádíme zde pro rámcovou představu několik čísel.

Největší akce, s jejímž pořádáním máme od roku 1989 v Česku zkušenost, měla tři tisíce účastníků z několika zemí Evropy. Jamboree 2031 počítá s padesáti tisíci účastníky z více než 150 zemí světa. Roční rozpočet Junáka – českého skauta je přibližně 60 milionů Kč. Rozpočet každého z posledních dvou Jamboree překročil 700 milionů Kč. Polsko, které se ucházelo o pořádání Jamboree 2023 a ve volbě na Světové skautské konferenci jednoznačně neuspělo, investovalo jen do procesu ucházení se o Jamboree desítky milionů Kč. Světové skautské jamboree je závazek na intenzivní přípravu po dobu více než 10 let, za tu dobu se u nás v průměru 3krát vymění vedení oddílů, 3krát se volí vedení středisek, 3krát se volí Náčelnictvo. Jamboree vyžaduje v průběhu příprav nejprve desítky, později stovky a nakonec více než tisíc dobrovolníků z pořádající národní organizace. A to v situaci, kdy naše střediska nedostatek dobrovolníků označují jako svůj hlavní problém. Už jen ucházení se o Světové skautské jamboree by vyžadovalo velké množství externích zdrojů. Těch zdrojů, které bychom tak nemohli nasměrovat do rozvoje českého skautingu. Příprava Světového skautského jamboree fakticky znamená stanovení strategie organizace na více než jedno desetiletí.

Samozřejmě i zcela mimořádně náročné úkoly mohou dávat smysl a má cenu se jimi zabývat, pokud organizaci přinesou to, co je pro její zdravý rozvoj potřeba. To ale pořádání Světového skautského jamboree současnému českému skautingu neslibuje.

Český skauting se nachází v období úspěšného, udržitelného, ale také nesamozřejmého a často vyčerpávajícího, růstu. Těšíme se mimořádné důvěře veřejnosti, střediska a oddíly pořádají vynikající akce, kvalita vzdělávání a počet vzdělaných roste, jsme jednoznačně nejsilnějším spolkem na poli výchovné práce s dětmi a mládeží v zemi, organizaci nesužují významné vnitřní rozepře a po mnoha letech řídí svůj rozvoj strategickým směřováním. Do zahraničí vysíláme velké kontingenty, stavíme se čelem k našim závazkům na pořádání mezinárodních akcí a média se o skauting zajímají v míře vyšší než obvyklé.

Nic z toho se samozřejmě nedaří bez obrovského úsilí a dobrovolnický potenciál organizace je napnutý, od oddílů po ústředí. Výzvy pro další rozvoj a růst, kvalitativní i kvantitativní, se z debat na všech úrovních organizace jeví jasně. Narážíme na hranice dané nedostatečným počtem oddílových vedoucích a dalších dobrovolníků i na nedostatek kluboven a zdrojů na jejich opravy. Také potřebujeme posilovat a rozvíjet úplné základy, třeba družinový systém. Naše poslání je jasné, stejně jako vždy bylo. Nabídnout dlouhodobé dobrodružství a rozvoj charakteru skrze skautskou výchovnou metodu co největšímu množství kluků a holek, mladých žen a mužů, a díky nim spoluutvářet lepší svět. Každý náš krok, od nejmenších po ty, a to především, zásadní a strategické, má být poměřován optikou poslání skautingu. Náčelnictvo a Výkonná rada se o to dlouhodobě snaží.

Země, které se v posledním období o pořádání Světového skautského jamboree ucházely (Británie, Švédsko, Japonsko, Polsko), tak obvykle činily především s touhou nastartovat růst členské základny od poklesu či stagnace. Junák – český skaut je ale už 10 let, spolu s britskou The Scout Association, nejrychleji rostoucí skautskou organizací v Evropě, a jak nejlépe ví spousta oddílových vedoucích, náš další růst není omezován nedostatečným zájmem dětí či jejich rodičů. Do posouvání hranic našeho růstu, kvalitativního i kvantitativního, máme jako organizace napřít svoji energii. Od střediskových společenství po ústředí.

Je zcela v pořádku, že v demokratické organizaci existují iniciativy, které si samy stanovují své cíle a snaží se je naplňovat. Dobrovolnický tým stojící za myšlenkou pořádání Světového skautského jamboree v Česku to dělá a má na to plné právo. Ostatně, tomuto týmu tyto řádky nejsou směřovány, ten stanovisko Výkonné rady zná již dlouho.

Výkonná rada je přesvědčena, že pro zdravý rozvoj skautingu v Česku je třeba od středisek po ústředí držet pozornost u zvyšování kvality oddílové činnosti, u postupného zlepšování dostupnosti skautingu a u podpory udržitelného růstu počtu holek a kluků, kterým skauting mění životy. Do těchto oblastí máme kromě pozornosti soustředit také zdroje, lidské i finanční. Záměr pořádat Světové skautské jamboree by ve svých důsledcích nastavil na příští desetiletí kurs organizace zcela jiným směrem, než jaký pokládáme pro český skauting za žádoucí, a proto nemá naši podporu.

Jménem Výkonné rady

Josef Výprachtický – José, starosta
Vojtěch Olbrecht - Fišer, zahraniční zpravodaj

Usnesení
Náčelnictva

9. února 2019

Usnesení Náčelnictva (NJ/103/04)
Náčelnictvo pokládá za nešťastnou situaci, kdy je záměr uspořádat v Česku v roce 2031 Světové skautské jamboree často chápán mnohými skauty v Česku i zahraničí jako oficiální záměr organizace. Projekt „Svojsíkův sen“ je projektem skupiny dobrovolníků a není ústředním projektem Junáka - českého skauta, podporovaným Náčelnictvem nebo Výkonnou radou. Náčelnictvo žádá tým projektu „Svojsíkův sen,“ aby do budoucna vedl komunikaci svých záměrů s výrazně větší pečlivostí tak, aby tento chybný dojem již nevznikal.
(pro 22, proti 0, zdržel se 3)

Usnesení NJ/103/05
S ohledem na extrémní náročnost, zdroje, které by si vyžádalo a které by chyběly jinde, i naprostou nesouměřitelnost s projekty dosud Junákem - českým skautem uskutečněnými, dále pak na absenci pojmenování smyslu a přínosu, Náčelnictvo nepodporuje záměr pořádání Světového skautského jamboree v Česku.
(Pro 15, proti 2, zdržel se 8)

VRJ podruhé k myšlence světového skautského jamboree v Česku, po studii proveditelnosti a po potvrzení kandidatury Polska na rok 20207

listopad 2019 / zveřejněno na Skautské křižovatce

Před několika měsíci se Výkonná rada kriticky vyjádřila k záměru skupiny dobrovolníků uspořádat v Česku Světové skautské jamboree. S odstupem půl roku se náš postoj nezměnil. Tak mimořádné úsilí, kterým by bylo uspořádání Světového jamboree, vyžaduje mimořádně dobrou odpověď na otázku „Proč to máme dělat?“. Srozumitelná odpověď od nositelů myšlenky není ani dnes k dispozici a Výkonná rada je i nadále přesvědčena, že záměr uspořádat Světové skautské jamboree je ohrožením zdravého rozvoje skautingu v Česku. Využíváme čerstvě zveřejněné „studie proveditelnosti“ i nedávného potvrzení Polska coby jediného kandidáta na pořádání Světového skautského jamboree 2027 jako impulsu pro zdůraznění několika argumentů.

Proč to máme dělat?

Když se Výkonná rada v únoru tohoto roku kriticky vyjádřila k myšlence uspořádání Světového skautského jamboree v Česku v roce 2031, ozvaly se i hlasy, že jsme s vyjádřením měli počkat, než bude zveřejněna studie proveditelnosti avizovaná nositeli myšlenky z dobrovolnické skupiny “Svojsíkův sen”. Výkonná rada je nadále přesvědčena, že vyjádření bylo zveřejněno v dobrém čase. Pronést vyargumentovaný názor, podpořený následně i Náčelnictvem, na potenciální obrovský projekt pokládáme za nedílnou součást naší zodpovědnosti ve vedení organizace. Hlavní pochybností, kterou jsme ohledně záměru měli, byla nesrozumitelná odpověď na otázku “Proč bychom to měli dělat?”. Tato pochybnost za nás beze změny trvá i po nedávném zveřejnění studie. Studie proveditelnosti totiž z definice řeší, “jestli” něco lze a případně “jak”. Otázka po smyslu, otázka “proč” nadále nemá odpověď, která by z našeho pohledu byla dostatečná.

Pokud na táboře zvažujete, jestli vaše vlčata a světlušky za den ujdou 50 kilometrů, procházíte malou studií proveditelnosti. Zvažujete jejich kondici, kvalitu obuvi, hmotnost nutného vybavení, předpověď počasí nebo dostatek tekutin. Ale i pokud vám vyjde, že to možná dokážou, byť třeba na hranici úplného vyčerpání, neznamená to, že je na tu výpravu máte vyslat. Možná to totiž není dobrý nápad a vy si především musíte zodpovědět, proč to dává smysl. Jako zodpovědným vychovatelům vám nemůže stačit “vždyť je to výzva”. Organizace musí uvažovat stejně zodpovědně a vycházet z PROČ.

Co Jamboree dokáže a co ne

Všechny ve studii formulované cíle lze naplnit méně náročnou, méně nákladnou a méně rizikovou cestou. Někdy se to již úspěšně děje (propagace skautingu, získávání nových členů), jindy se jedná o cíle, u kterých není důvod, abychom se jim jako skautská organizace věnovali namísto naplňování svého výchovného poslání (propagace Česka v zahraničí), ještě jindy se jedná o cíle nepodstatné (skutečně tak potřebujeme slavit zrovna 40. výročí svobodného skautingu?).

Za problematické považujeme přesvědčení, že Jamboree může částečně pomoci naplnit strategické priority organizace v letech 2022 až 2032, až si je organizace určí. Jamboree by se totiž naopak samo stalo strategií organizace, vzhledem k obrovskému rozsahu akce a k tomu, jaké nároky by kladlo na dospělé dobrovolníky, které máme k dispozici. Pořádání akce tohoto typu dává v určitých situacích smysl a svojí povahou pak dokáže nejsnáze naplňovat dva hlavní cíle. Zlepšovat jméno skautingu ve společnosti a přilákat nové členy. Není tajemstvím, že právě z těchto důvodů k rozhodnutí o pořádání obvykle přistupovaly národní skautské organizace v poslední době (Švédsko, Japonsko, Polsko). My jsme ale v situaci, kdy je jméno českého skautingu ve společnosti mimořádně dobré a naše přítomnost v médiích vysoká a rostoucí (to ostatně říká i studie proveditelnosti), a zároveň je Junák - český skaut v posledním desetiletí jednou z nejrychleji rostoucích národních skautských organizací na světě. Vzácné lidské i finanční zdroje proto máme investovat především do udržitelného a nadále sílícího rozvoje oddílů a středisek, abychom dokázali nabídnout možnost vyrůst ve skautském oddíle dalším desetitisícům holek a kluků.

Světové jamboree 2027 bude v Polsku

Związek Harcerstwa Polskiego, polská národní skautská organizace, se procesem zahájeným v roce 2010 ucházel o pořádání Jamboree v roce 2023. Po letech příprav a investici desítek milionů (korun) prohráli Poláci na Světové skautské konferenci 2017 v hlasování s konkurenty z Koreje. To jsme věděli již na jaře. V září se ale situace zásadně změnila. Světový skautský výbor schválil Polsko jako jediného kandidáta na pořádání Světového skautského jamboree v roce 2027, bez konkurenta. Světová skautská konference 2020 v Egyptě tak bude mít při hlasování jen dvě možnosti. Jamboree v Polsku, nebo žádné Jamboree.

Je historickou anomálií, aby se Jamboree konalo dvakrát po sobě na stejném kontinentu (v moderní historii se to stalo pouze v letech 2007 (Británie) a 2011 (Švédsko), přičemž pořadatelství v roce 2007, roce oslav století skautingu, připadlo Británii skoro automaticky. Z tohoto pohledu je víceméně vyloučené, aby se pořadatelem následujícího Jamboree 2031 stalo Česko, tedy země nejen ze stejného kontinentu, ale navíc země sousední. Investici desítek milionů do snahy o pořadatelství je tedy třeba poměřovat i touto skutečností.

Co studie pomíjí

Není smyslem našeho sdělení rozporovat jednotlivá tvrzení studie proveditelnosti. Je na ní odvedeno mnoho poctivé práce a její části mohou a jistě budou sloužit jako podklady pro další zamýšlení, třeba pro zvažování pořádání jiných větších akcí (typicky Národního jamboree). Ostatně i Výkonná rada pokládá za žádoucí, abychom zvyšovali schopnost Junáka - českého skauta pořádat velké akce, s rozumnými nároky na pořádající dobrovolníky a s připravenějším zázemím pro pořadatelské týmy. Rozcházíme se ale v pohledu na to, jak “velké” mají tyto akce být, aby nám nejlépe pomáhaly pomáhat naplňovat poslání skautingu.

Studie proveditelnosti věnuje minimální pozornost smyslu pořádání Jamboree, ale k tomu už jsme se vyjádřili výše. V některých podstatných aspektech navíc z našeho pohledu nepojmenovává zásadní rizika. Tam patří třeba finanční řízení projektu. Rozpočet Jamboree, jak je předpokládán ve studii, by byl dvacetinásobkem běžného ročního rozpočtu celé organizace. Tedy ve výši, se kterou v Junáku - českém skautu nebo v jakékoli z jeho jednotek nemáme žádnou zkušenost. Pokládáme za slabinu, pokud studie takový stav nepokládá za zásadní riziko a nenabízí řešení. Stejně tak zisk 400 milionů ze státního rozpočtu ČR pokládáme za mimořádně rizikový a tedy vyžadující popis věrohodné alternativy, nemluvě o tom, jak negativní vliv by to mohlo mít na průběžné spolufinancování hlavní činnosti Junáka - českého skauta ze stejného zdroje. V oblasti práce s potřebnými lidskými zdroji vidíme nerealistické odhady a nedostatečné podklady pro uvedená tvrzení. Představu, že najdeme v organizaci desítky mimořádně schopných žen a mužů ochotných angažovat se po dvě standardní volební období a pak další stovky na období jedno, aniž bychom zásadně ohrozili a oslabili chod středisek a výchovnou roli oddílů, pokládáme za nerealistickou.

Slovo na závěr

Zatímco úspěšné pořadatelství v roce 2031 je objektivními okolnostmi téměř vyloučené (viz odstavec o Polsku), Výkonná rada je přesvědčena, že pořádání Světového skautského jamboree není pro český skauting dobrý nápad v dohledné budoucnosti, zdaleka nejen v roce 2031. Přišlo by nám výborné, kdyby aktivita lidí kolem záměru nevymizela a dala se napřít směrem, v němž uvidíme společný smysl.

Svou energii máme i nadále soustředit jinam, s cílem, aby Junák - český skaut jako dynamicky rostoucí a respektovaná organizace dokázal ještě lépe naplňovat své poslání vůči mladým lidem i vůči české společnosti jako celku. Aby se stal organizací ještě zdravější, silnější a schopnou nabídnout dobrodružství skautingu stále rostoucímu množství holek a kluků, z nichž dnes mnozí netrpělivě čekají v pořadnících na volné místo v oddílech. Tudy z našeho pohledu vede cesta kupředu.

Dělejme svět lepším!

Josef Výprachtický – José, starosta
Vojtěch Olbrecht - Fišer, zahraniční zpravodaj

Svojsíkův sen © 2017–2020